Kup w przeciągu:

10

[27.02]

a zamówienie wyślemy jeszcze dzisiaj

Dzisiaj nie wysyłamy.

Dzisiaj już nie wysyłamy. Paczka zostanie wysłana jutro.

Zobacz Więcej
  • SSL Bezpieczne zakupy

  • 14 dni na zwrot towaru

  • Szybka wysyłka

  • korzystne ceny

  • sprawdzona jakość

Regulamin

ROZDZIAŁ 1. DEFINICJE.

1.1. Sprzedawca - Michał Bulicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:

AMM Michał Bulicz
ul. Gminna 14
23-415 Księżpol

NIP: 918-212-07-71
tel. +48 535217817
e-mail: rafal.dolasuiogrodu@gmail.com

1.2. Sklep Internetowy - sklep internetowy działający pod adresem internetowym: https://dolasuiogrodu.pl

1.3. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

1.4. Klient – [1] osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub [2] osoba prawna, lub [3] jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z przyznaną ustawą zdolnością prawną -  która może dokonać czynności prawnej ze Sprzedawcą. Przez czynność prawną rozumieć należy zawarcie lub chęć zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1.5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Część zapisów niniejszego Regulaminu odnosi się wyłącznie do Klientów będących Konsumentami, co jest wprost określone.

1.6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z przyznaną ustawą zdolnością prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.7. Użytkownik - w zależności od kontekstu Klient lub internauta odwiedzający strony Sklepu Internetowego.

1.8. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.9. Produkt - rzecz ruchoma, dostępna w Sklepie Internetowym, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.11. Usługa Elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.12. Dzień Roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.13. Trwały Nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

1.14. Kodeks Cywilny - ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.15. Ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827 ze zm.).

1.16. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

1.17. Polityka Prywatności –  informacja na temat ochrony danych osobowych oraz plików cookies i innych technologii w Sklepie Internetowym, dostępna na stronach Sklepu Internetowego.

 

ROZDZIAŁ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
 
2.1. Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz opisuje rodzaje i zasady usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.
 
2.2. Umowy Sprzedaży oraz umowy dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną zawierane są w języku polskim w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 
2.3. Wszystkie informacje tekstowe i graficzne, zdjęcia produktów, wzorce formularzy i logotypów zamieszczone w Sklepie Internetowym chronione są majątkowymi prawami autorskim i prawami własności intelektualnej (za wyjątkiem zdjęć i logotypów zamieszczonych w Sklepie Internetowym w celu prezentacji Produktu, do których prawa autorskie mogą należeć do podmiotów trzecich). Zabrania się ich kopiowania, przechowywania, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub umieszczania na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.
 
2.4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca: [1] komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie z dostępem do Internetu, [2] posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, [3] przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5, [4] włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript.
 
2.5. Zakazane jest rozpowszechnianie za pomocą Sklepu Internetowego treści o charakterze bezprawnym i obraźliwym, naruszających prawa i dobre imię zarówno Sprzedawcy, jak i osób trzecich. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz poszanowaniem praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy i osób trzecich. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 

ROZDZIAŁ 3. ZASADY ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY.

3.1. Treści prezentowane na stronach Sklepu Internetowego, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje są zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto (zawiera podatki). O łącznej cenie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia oraz o innych kosztach, a gdy nie można automatycznie ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3. Dostępne sposoby składania oferty zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sklepem Internetowym:

1) za pomocą formularza zamówienia przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę;

2) za pomocą poczty elektronicznej, przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę;

3) za pomocą telefonu w terminach podanych na stronach Sklepu Internetowego.

3.4. W przypadku Zamówienia realizowanego za pomocą formularza zamówienia, niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: e-mail, imię, nazwisko, telefon, ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj (w przypadku wypadku Klientów niebędących Konsumentami konieczne jest również podanie nazwy firmy oraz numeru NIP) oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktów, cena jednostkowa, łączna wartość Zamówienia, wybrana forma dostawy, wybrana forma płatności. Po skompletowaniu całości Zamówienia Klient wysyła formularz zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie Sklepu Internetowego przycisk „zamawiam i płacę”. Po przyjęciu Zamówienia od Klienta Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomość e-mail, która zawiera informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji i potwierdzenie warunków Umowy Sprzedaży. Potwierdzenie obejmuje: dane teleadresowe Klienta, Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży, jego cenę i ilość, wybraną formę płatności, sposób i koszt dostawy, całkowitą wartość Zamówienia oraz link do Regulaminu i link do Polityki Prywatności. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail przez Klienta Umowę Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem uważa się za zawartą.

3.5. W przypadku Zamówienia realizowanego za pomocą poczty elektronicznej, Klient przesyła wiadomość na adres e-mail podany na stronie Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę. W przesyłanej wiadomości Klient określa: Produkt, jego ilość oraz podaje swoje dane teleadresowe. Sprzedawca, po otrzymaniu wiadomości od Klienta, przesyła Klientowi wiadomość zwrotną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w której podaje: cenę wybranego Produktu, dostępne formy płatności, sposób i koszty dostawy oraz informację o wszystkich innych kosztach jakie Klient jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży. Wiadomość zawiera ponadto komunikat dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy Sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Klient, na podstawie przesłanych przez Sprzedawcę informacji, może złożyć Zamówienie poprzez przesłanie Sprzedawcy wiadomości e-mail zawierającej wybraną formę płatności oraz sposób dostawy. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą. Po przyjęciu Zamówienia od Klienta Sprzedawca przesyła Klientowi ostateczną wiadomość e-mail, która zawiera informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji i potwierdzenie warunków Umowy Sprzedaży. Potwierdzenie obejmuje: dane teleadresowe Klienta, Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży, jego cenę i ilość, wybraną formę płatności, sposób i koszt dostawy, całkowitą wartość Zamówienia oraz link do Regulaminu i link do Polityki Prywatności. Z chwilą otrzymania przez Klienta ostatecznej wiadomości e-mail, Umowę Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem uważa się za zawartą.

3.6. W przypadku Zamówienia realizowanego za pomocą telefonu, Klient korzysta z numeru telefonu udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego. Klient składający Zamówienie określa Produkt, ilość zamawianego Produktu, wskazuje wybraną formę płatności oraz adres i sposób dostawy. Po skompletowaniu całości Zamówienia Klient określa swój adres kontaktowy (adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny) w celu potwierdzenia Zamówienia. Podczas przyjmowania Zamówienia telefonicznego Sprzedawca każdorazowo informuje Klienta o całkowitej wartości Zamówienia, w tym także o wielkości kosztów dostawy określonych automatycznie lub skalkulowanych przez Sprzedawcę (w przypadku braku możliwości automatycznego określenia kosztów), a także o wszystkich innych kosztach jakie Klient jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży. Po przyjęciu Zamówienia złożonego przez Klienta drogą telefoniczną, Sprzedawca przesyła, za pomocą Trwałego Nośnika, wiadomość na podany przez Klienta adres kontaktowy (adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny), która zawiera informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji i potwierdzenie warunków Umowy Sprzedaży. Potwierdzenie obejmuje: dane teleadresowe Klienta, Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży, jego cenę i ilość, wybraną formę płatności, sposób i koszt dostawy, całkowitą wartość Zamówienia oraz link do Regulaminu i link do Polityki prywatności (w przypadku gdy Trwałym Nośnikiem jest wiadomość e-mail) lub Regulamin i Politykę Prywatności w wersji papierowej (w przypadku gdy Trwałym Nośnikiem jest tradycyjna forma papierowa). Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w niniejszym punkcie powyżej, Umowę Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem uważa się za zawartą.

3.7. Klient ma możliwość rezygnacji z Zamówienia zanim Sprzedawca przyjmie jego Zamówienie do realizacji. W tym celu Klient proszony jest o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ze Sprzedawcą.

3.8. Treść zawieranej Umowy Sprzedaży jest utrwalana, zabezpieczana i udostępniana Klientowi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości zawierającej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji i potwierdzenie złożenia Zamówienia.

3.9. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i odpowiednio zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

ROZDZIAŁ 4. FORMY I TERMINY PŁATNOŚCI.

4.1. Klient dokonujący zakupu Produktu w Sklepie Internetowym ma prawo wyboru formy płatności spośród dostępnych opcji:

1) płatność z góry - przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy;

2) płatność z góry – · Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

· Rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez Blue Media S.A. (bluemedia.pl)

informację o obsłudze wszystkich rodzajów kart, którymi można realizować płatność (wykaz)

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

 3) płatność za pobraniem – opłata uiszczana jest gotówką przy odbiorze przesyłki;

4) płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

4.2. Terminy płatności:

1) w przypadku wyboru przez Klienta płatności z góry, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży;

2) w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy odbiorze przesyłki;

3) w przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy odbiorze zamówionego Produktu.

 

ROZDZIAŁ 5. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

5.1. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 2 do 14 Dni Roboczych w zależności od rodzaju zamawianego Produktu.

5.2. W przypadku zamawiania Produktów z różnymi terminami realizacji Zamówienia, terminem obowiązującym jest najdłuższy podany termin, który nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych.

5.3. Początek biegu terminu realizacji Zamówienia liczony jest w następujący sposób:

1) W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

2) w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki - od momentu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę;

3) w przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym - od momentu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

 

ROZDZIAŁ 6. WARUNKI DOSTAWY.

6.1. Dostawa Produktu realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.2. Zamówiony Produkt dostarczany jest pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6.3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

6.4. Całkowite koszty dostawy wskazywane są Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym również w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży ze Sprzedawcą.

6.5. Rodzaje dostawy dostępne w Sklepie Internetowym:

1) przesyłka kurierska,

2) przesyłka kurierska pobraniowa.

6.6. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki paragon lub fakturę VAT obejmującą zamówiony Produkt.

6.7. Zaleca się sprawdzenie doręczonego Produktu w obecności przewoźnika, w sposób przyjęty dla przesyłek danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od przewoźnika sporządzenia odpowiedniego protokołu.

6.8. Ciężary i korzyści związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem (np. Przedsiębiorcę) z chwilą wydania Produktu przewoźnikowi przez Sprzedawcę.

6.9. W przypadku przesyłania Produktu za pośrednictwem przewoźnika, Klient nie będący Konsumentem (np. Przedsiębiorca) zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

ROZDZIAŁ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

7.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.

7.2. Wada Produktu:

1) wada fizyczna polega na niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży;

2) Produkt ma wadę fizyczną także w razie jego nieprawidłowego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

7.3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Produkt bez wad. Jeżeli Produkt sprzedany za pośrednictwem Sklepu Internetowego ma wady, Klient ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy.

7.4. Zaleca się, aby w reklamacji podane zostały następujące informacje:

1) dane kontaktowe Klienta ułatwiające i przyśpieszające rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę;

2) wskazanie reklamowanego Produktu i datę jego odbioru oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń;

3) określenie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży tj.: usunięcie wady lub wymiana Produktu na nowy lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny przy jednoczesnym wskazaniu kwoty, o którą cena ma być obniżona lub odstąpienie od Umowy Sprzedaży.                                                                 

7.5. Zapisy w punkcie 7.4 są formą zalecenia i nie mają wpływu na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7.6. Reklamacje związane z Produktem, realizacją Umowy Sprzedaży, w związku z  korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wszelkie inne reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może złożyć:

1) osobiście w firmie Sprzedawcy pod adresem:

AMM Michał Bulicz
ul. Gminna 14
23-415 Księżpol

2) pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy:

AMM Michał Bulicz
ul. Gminna 14
23-415 Księżpol

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rafal.dolasuiogrodu@gmail.com

7.7. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres kontaktowy podany przez Klienta (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej).

7.8. Klient korzystający z uprawnień wynikających z rękojmi jest zobowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres:

AMM Michał Bulicz
ul. Gminna 14
23-415 Księżpol

1) w przypadku Klienta będącego Konsumentem koszty dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca;

2) w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem (np. Przedsiębiorcy) koszty dostarczenia Produktu ponosi Klient.

7.9. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient zobowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

7.10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi przez Klienta przy składaniu Zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru Produktu. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką Produktu ponosi Klient.

7.11. Klient będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Produktu w czasie i w sposób przyjęty przy Produktach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

7.12. Sprzedawca informuje, że w razie jakichkolwiek sporów związanych z działalnością Sklepu Internetowego, w tym dotyczących zawieranych Umów Sprzedaży oraz usług świadczonych drogą elektroniczną, Klient ma prawo skierowania pozwu do sądu powszechnego, którego właściwość ustala się według zasad określonych w Kodeksie postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 43, poz. 296 ze zm.).

7.13. Sprzedawca informuje, że korzysta z pozasądowych metod rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016, poz. 1823).

7.14. Korzystanie z pozasądowych metod rozwiązywania sporów ma charakter dobrowolny.

7.15. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument ma możliwość:

1) zwrócenia się do właściwego dla Sprzedawcy wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (https://www.ihlublin.pl/) z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w trybie umożliwienia zbliżenia stanowisk stron lub w trybie przedstawienia stronom propozycji rozwiązania sporu;

2) zwrócenia się do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej (https://www.ihlublin.pl/) z wnioskiem o rozstrzygnięcie wynikłego sporu;

3) uzyskania bezpłatnej pomocy i niezbędnych informacji u powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (wyszukiwarka rzeczników dostępna jest na stronie https://www.uokik.gov.pl) lub organizacji społecznej, która zajmuje się ochroną praw konsumentów (np. http://www.konsumenci.org/);

4) skorzystania z unijnej platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami, a przedsiębiorcami (platformy ODR) dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL . Platforma ODR to interaktywna strona internetowa, prowadzona we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej (dalej UE). Dzięki wykorzystaniu platformy ODR, Konsument ma możliwość łatwego i wygodnego zgłoszenia skargi dotyczącej zakupu internetowego i rozstrzygnięcia go drogą elektroniczną.  Platforma ODR służy do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między Konsumentami mieszkającymi w UE, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE.

7.16. Szczegółowe informacje o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

  

ROZDZIAŁ 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY -

dotyczy tylko Klientów będących Konsumentami.

8.1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów zwrotu Produktu Sprzedawcy wskazanych w punktach 8.12. i 8.16.niniejszego Regulaminu.

8.2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od daty wydania Produktu Konsumentowi (lub wskazanej przez niego osobie trzeciej), a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie przez Konsumenta (lub wskazanej przez niego osoby trzeciej) ostatniego Produktu, partii lub części.

8.3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

8.4. Oświadczenie można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy, dostępnego tutaj lub przy użyciu wzoru udostępnionego przez Sprzedawcę, dostępnego tutaj, jednakże nie jest to obowiązkowe.

8.5. Do zachowania prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu.

8.6. Oświadczenie można wysłać Sprzedawcy:

1) pocztą na adres korespondencyjny: 

AMM Michał Bulicz
ul. Gminna 14
23-415 Księżpol

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rafal.dolasuiogrodu@gmail.com

8.7. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia na Trwałym Nośniku na adres podany jako adres kontaktowy przez Konsumenta (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej).

8.8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

8.9. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego Zamówienie do realizacji, oferta Klienta dotycząca zawarcia Umowy Sprzedaży przestaje wiązać i Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

8.10. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży na opisanych powyżej zasadach, Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z zastrzeżeniem zapisów 8.12. i 8.16. niniejszego Regulaminu.

8.11. Jeśli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.12. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.13. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, na koszt własny, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.

8.14. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

8.15. Zwrot środków na rzecz Konsumenta nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.16. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.17. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.18. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 Ustawy, a w szczególności w odniesieniu do umów w których:

1) przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2) przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Produktami.

 

ROZDZIAŁ 9. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

9.1. Rodzaje i zakres Usług Elektronicznych oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

1) „konto” - nieodpłatna Usługa Elektroniczna świadczona przez czas nieoznaczony. W celu utworzenia „konta” niezbędne jest dokonanie rejestracji polegającej na: [1] podaniu przez Klienta w formularzu rejestracji następujących danych: e-mail, imię, nazwisko, telefon, hasło, ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj (w przypadku wypadku Klientów niebędących Konsumentami konieczne jest również podanie nazwy firmy oraz numeru NIP), [2] przesłaniu formularza rejestracji drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór stosownej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracji, [3] kliknięciu w link automatycznie przesłany przez Sprzedawcę potwierdzający rejestrację. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi „konto” drogą elektroniczną, zaś Klient uzyskuje - możliwość dostępu do „konta”, dokonywania zmian w podanych podczas rejestracji danych oraz korzystania z następujących przywilejów: [1] podgląd statusu realizacji zamówień i historii zakupów, [2] brak konieczności wprowadzania swoich danych przy kolejnych zakupach, [3] możliwość otrzymywania rabatów i kuponów promocyjnych. Klient może, w każdym momencie i bez podawania przyczyny, wypowiedzieć umowę o prowadzeniu „konta” poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego żądania drogą elektroniczną na adres e-mail: rafal.dolasuiogrodu@gmail.com lub drogą pisemną na adres: 

AMM Michał Bulicz
ul. Gminna 14
23-415 Księżpol

2) „formularz zamówienia” – nieodpłatna Usługa Elektroniczna świadczona przez czas oznaczony, umożliwiająca składanie Zamówień w Sklepie Internetowym. W „formularzu zamówienia” niezbędne jest podanie danych dotyczących Klienta: e-mail, imię, nazwisko, telefon, ulica i nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj (w przypadku Klientów nie będących Konsumentami konieczne jest również podanie nazwy firmy i nr NIP) oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/-ów, sposób płatności, sposób i miejsce dostawy.  Zawarcie umowy dotyczącej świadczenia Usługi Elektronicznej „formularz zamówienia” następuje w chwili dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka znajdującego się w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia polega na dokonaniu kolejno dwóch czynności: [1] wprowadzeniu w/w danych, [2] kliknięciu w przycisk „potwierdzam zakup”. Rozwiązanie umowy następuje po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem „formularza zamówienia” lub wskutek wcześniejszego zaniechania tej czynności przez Klienta;

3) „składanie zapytań” – nieodpłatna Usługa Elektroniczna, świadczona przez czas oznaczony. Zawarcie umowy dotyczącej świadczenia usługi następuje w momencie kliknięcia przez Klienta w przycisk „zapytaj o produkt” znajdujący się w karcie Produktu w Sklepie Internetowym. Usługa polega na uzupełnieniu formularza zapytania, w którym niezbędne jest podanie danych dotyczących Klienta: imię, adres e-mail oraz wpisanie treści zapytania, a następnie przesłanie formularza Sprzedawcy poprzez kliknięcie w pole „wyślij”. Rozwiązanie umowy dotyczącej świadczenia usługi „składanie zapytań” następuje w chwili wysłania formularza zapytania przez Klienta do Sprzedawcy lub wskutek wcześniejszego zaniechania tej czynności przez Klienta;

4) „dodawanie opinii” - nieodpłatna Usługa Elektroniczna, świadczona przez czas oznaczony. Zawarcie umowy o świadczenie usługi następuje w momencie kliknięcia przez Klienta w przycisk „dodaj opinię” znajdujący się w karcie Produktu w Sklepie Internetowym. Usługa polega na możliwości przesłania przez Klienta własnej opinii dotyczącej danego Produktu i wymaga wprowadzenia do formularza opinii: imienia i nazwiska Klienta oraz w/w opinii, a następnie przesłanie formularza Sprzedawcy poprzez kliknięcia w pole „wyślij”.  Rozwiązanie umowy dotyczącej świadczenia usługi „dodawanie opinii” następuje w chwili wysłania formularza opinii przez Klienta do Sprzedawcy lub wskutek wcześniejszego zaniechania tej czynności przez Klienta.

9.2. Usługi Elektroniczne wymienione w punkcie 9.1. świadczone są przez Sprzedawcę przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

9.3. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego świadczonych przez Sprzedawcę Usług Elektronicznych opisany jest w Rozdziale 7. niniejszego Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ 10. DANE OSOBOWE.

10.1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Klientów w ramach korzystania ze Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

10.2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO. 

10.3. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych w Sklepie Internetowym dostępne są w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie Sklepu Internetowego.

 

ROZDZIAŁ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, a skutki zmiany Regulaminu mogą być następujące:

1) dla Klienta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę o charakterze ciągłym na podstawie niniejszego Regulaminu (np. umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej „konto”) zmieniony regulamin jest wiążący, tylko i wyłącznie jeśli zachowane zostały wytyczne wymienione w art. 384 oraz art. 3841 Kodeksu Cywilnego, to znaczy, że Klient został powiadomiony o zmianach w sposób prawidłowy i nie zdecydował się na wypowiedzenie umowy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia. W sytuacji gdyby wskutek zmiany Regulaminu wprowadzone zostały jakiekolwiek nowe opłaty lub opłaty obowiązujące zostałyby podwyższone, Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy;

2) dla Klienta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę o innym charakterze niż umowa ciągła na podstawie niniejszego Regulaminu (np. Umowę Sprzedaży), zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności wprowadzone zmiany nie będą miały wpływu na złożone Zamówienia oraz zawarte Umowy Sprzedaży. Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji będą wykonane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta. 

11.2. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku od Klientów nie będących Konsumentami jest ograniczona do wysokości kosztów obejmujących cenę zapłaconą za Produkt(-y) oraz koszty dostawy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody możliwe do przewidzenia w chwili zawierania Umowy Sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone korzyści w stosunku od Klientów nie będących Konsumentami.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl